Maple Story

The following is a bilingual story from Kitigan Zibi:

Ningodin Iwag Anishinàbe Kì awi-anokì

Chibàkwekan tash nidikwem. Niga-wì-wìsin pì-gìweyàn

Kà-màdjàdj Anishinàbe, kì gawingwashin odikweman

Kà goshkozidj odayan kakina kì-minikwenigoban nibi

Ozàm wàsawad kidji-nàdobìyàn

Kitime mega

Kà-n màmakàdj nigad ijàsì sibing

Kà-dagoshing agawadjìng taji-ondjigawin pejig mitigòn

nigad-asà nidakikom eji-ondjigawidj mitig

Apìch kà moshkinebìnidj wagidj pòdowàganing ogi-asàn akikòn màmawe mònz-wìyàs kidji-odenig

Awas kokì nigad-awi-gawishim

Àpidje mega kitime

Kinwenj kì-nibe. Apich tash kà-goshkozidj…

Ànìn kà-inge nidijibàkwàn? Àpidje pazagwà. Ànìn ke-dòdamàn?

Pimi-wawànenindam ikwe.

Owìdigemàganan Tagoshinon

Kego nigad inanokì

Ogì-godjipidàn chibàkwàn

Mmm kichi-minopogwad!!

Keget’sa kinità-djibàkwe Kimamàndàwiz ‘godj

Kitchi-goshkose wìn iya

Eko bimàdiziyàn mì iye mayàmandji-minopogok mònz-wìyàs kà-mìdjìyàn

Keget ogì-ashodinàn odikweman

Mi kà-iji-mikang ininàtigo-jiwàgamizigan kà-gitimidj ikwe.

Ako tash iyàpich, endaso sigwang, kà-n ki-debapìchìsì kidj-gitimidj

 

English Version

Once upon a time two Anishinabeg went hunting

Cook for me while I am away my wife, I will be hungry when I am away.

When the Anishinabe left his wife fell asleep

The woman said: its too far to get the water.

After all she is lazy

The woman said: I don’t have to go to the river.

When she got outside there was one tree dripping.

She said, I will put my pot where the tree is dripping.

When it filled up she placed her pot over the fire with moose meat, so that it could boil.

The woman said: Oh I think I will go back and lay down.

After all she is very lazy.

The woman had a long sleep and when she awoke, she asked: what happened to my cooking? It’s very sticky. What will I do?

The woman was very worried.

Her husband arrived. She said: I’ll find something to do.

The man said: You’re a very good cook. You can be puzzling at times.

She was surprised.

He said: This is the best moose meat I’ve eaten in my whole life!

He put his arm around his wife.

This is how the lazy woman discovered maple syrup, since then she did not have the time to be lazy.